ප්‍රශ්න, උත්තර සහ මූලික සංකල්ප

ඔබ ලබාගෙන ඇති සාමාජිකත්වය අනුව ඔබට හිමිවන්නේ ප්‍රශ්න, උත්තර සහ මූලික සංකල්පවලට අදාළ පාඩම් දෙකක් පමණි.ඒ අනුව ඔබ කැමති පාඩම් දෙකක් තෝරා එම පාඩමට අදාළ ඡායාරූපය තුළ ඇති රතු පාට කොටුවේ සඳහන් කර ඇති අංක (කොමාවක් යොදා අංක වෙන් කරන්න) පහත පෝරමයට ඇතුළත් කර SEND යන බට්න් එක ක්ලික් කරන්න.


ඔබ සාර්ථකව තෝරාගැනීම් කර ඇත්නම් පැය විසි හතරක් ගතවීමෙන් පසුව ඔබ ලබාගත් පාඩම් සියල්ල නැරඹිය හැකිය. එලෙස නැරඹීමට නොහැකිනම් මෙම දුරකථන අංකයට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙන්න 0763800446

ඔබ ලබාගෙන ඇති සාමාජිකත්වය අනුව ඔබට හිමිවන්නේ ප්‍රශ්න, උත්තර සහ මූලික සංකල්පවලට අදාළ පාඩම් 10ක් පමණි.ඒ අනුව ඔබ කැමති පාඩම් 10ක් තෝරා එම පාඩමට අදාළ ඡායාරූපය තුළ ඇති රතු පාට කොටුවේ සඳහන් කර ඇති අංක (කොමාවක් යොදා අංක වෙන් කරන්න) පහත පෝරමයට ඇතුළත් කර SEND යන බට්න් එක ක්ලික් කරන්න.


ඔබ සාර්ථකව තෝරාගැනීම් කර ඇත්නම් පැය විසි හතරක් ගතවීමෙන් පසුව ඔබ ලබාගත් පාඩම් සියල්ල නැරඹිය හැකිය. එලෙස නැරඹීමට නොහැකිනම් මෙම දුරකථන අංකයට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙන්න 0763800446

ඔබ ලබාගෙන ඇති සාමාජිකත්වය අනුව ඔබට හිමිවන්නේ ප්‍රශ්න, උත්තර සහ මූලික සංකල්පවලට අදාළ පාඩම් 25ක් පමණි.ඒ අනුව ඔබ කැමති පාඩම් 25ක් තෝරා එම පාඩමට අදාළ ඡායාරූපය තුළ ඇති රතු පාට කොටුවේ සඳහන් කර ඇති අංක (කොමාවක් යොදා අංක වෙන් කරන්න) පහත පෝරමයට ඇතුළත් කර SEND යන බට්න් එක ක්ලික් කරන්න.


ඔබ සාර්ථකව තෝරාගැනීම් කර ඇත්නම් පැය විසි හතරක් ගතවීමෙන් පසුව ඔබ ලබාගත් පාඩම් සියල්ල නැරඹිය හැකිය. එලෙස නැරඹීමට නොහැකිනම් මෙම දුරකථන අංකයට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙන්න 0763800446

බුද්ධි පරීක්ෂණය

No Course Found
No Course Found

සාමාන්‍ය දැනීම

No Course Found
No Course Found

ඉංග්‍රීසි භාෂාව

No Course Found
No Course Found

සිංහල භාෂාව

No Course Found
No Course Found