නීති ලිපි

ඔබ ලබාගෙන ඇති සාමාජිකත්වය අනුව ඔබට හිමිවන්නේ නීති ලිපි දෙකක් පමණි.ඒ අනුව ඔබ කැමති නීති ලිපි දෙකක් තෝරා එම ලිපිවලට අදාළ ඡායාරූපය තුළ ඇති රතු පාට කොටුවේ සඳහන් කර ඇති අංක (කොමාවක් යොදා අංක වෙන් කරන්න) පහත පෝරමයට ඇතුළත් කර SEND යන බට්න් එක ක්ලික් කරන්න.


ඔබ සාර්ථකව තෝරාගැනීම් කර ඇත්නම් පැය විසි හතරක් ගතවීමෙන් පසුව ඔබ ලබාගත් ලිපි සියල්ල නැරඹිය හැකිය. එලෙස නැරඹීමට නොහැකිනම් මෙම දුරකථන අංකයට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙන්න 0763800446

ඔබ ලබාගෙන ඇති සාමාජිකත්වය අනුව ඔබට හිමිවන්නේ නීති ලිපි 6ක් පමණි.ඒ අනුව ඔබ කැමති නීති ලිපි 6ක් තෝරා එම ලිපිවලට අදාළ ඡායාරූපය තුළ ඇති රතු පාට කොටුවේ සඳහන් කර ඇති අංක (කොමාවක් යොදා අංක වෙන් කරන්න) පහත පෝරමයට ඇතුළත් කර SEND යන බට්න් එක ක්ලික් කරන්න.


ඔබ සාර්ථකව තෝරාගැනීම් කර ඇත්නම් පැය විසි හතරක් ගතවීමෙන් පසුව ඔබ ලබාගත් ලිපි සියල්ල නැරඹිය හැකිය. එලෙස නැරඹීමට නොහැකිනම් මෙම දුරකථන අංකයට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙන්න 0763800446

ඔබ ලබාගෙන ඇති සාමාජිකත්වය අනුව ඔබට හිමිවන්නේ නීති ලිපි 20 ක් පමණි.ඒ අනුව ඔබ කැමති නීති ලිපි 20 ක් තෝරා එම ලිපිවලට අදාළ ඡායාරූපය තුළ ඇති රතු පාට කොටුවේ සඳහන් කර ඇති අංක (කොමාවක් යොදා අංක වෙන් කරන්න) පහත පෝරමයට ඇතුළත් කර SEND යන බට්න් එක ක්ලික් කරන්න.


ඔබ සාර්ථකව තෝරාගැනීම් කර ඇත්නම් පැය විසි හතරක් ගතවීමෙන් පසුව ඔබ ලබාගත් ලිපි සියල්ල නැරඹිය හැකිය. එලෙස නැරඹීමට නොහැකිනම් මෙම දුරකථන අංකයට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙන්න 0763800446

No Course Found
No Course Found