ඔබගේ ගැටළුවට  වඩාත් ගැලපෙන ලිපිය ලබා ගැනීම සඳහා පහත පෝරමය සම්පූර්ණ  කළ යුතු අතර ඒ සඳහා මෙම උපදෙස් අනුගමනය කරන්න

Post Title – ඔබේ ගැටළුවට සුදුසු වචන කිහිපයක  කෙටි මාතෘකාවක්

Post Content – ඔබේ ගැටලුව පැහැදිලිව කෙටියෙන් ටයිප් කරන්න (දැනට සිංහල භාෂාවෙන් ලියන ලද ලිපි පමණක් අඩංගු වේ) 

Choose File – ඔබට ගැටලුව ටයිප් කිරීමට අසීරු නම් පැහැදිලිව පෙනෙන ලෙස කොලයක ලියා එහි ඡායාරූපයක් ලබාගෙන එය ඇතුලත් කරන්න(ගැටලුව ටයිප් කිරීම හෝ ඡායාරූපයක් ලෙස ඇතුලත් කිරීම යන ක්‍රම දෙකෙන් එකක් පමණක් කිරීම ප්‍රමාණවත් වේ)

ඉන් අනතුරුව Create Post  යන  බටන් එක ක්ලික් කරන්න 

[forminator_form id=”2660″]

ඔබ මිලදී ගත් ලිපි  කියවීම සඳහා පහතින් ඇති My Account බටන් එක ක්ලික් කර My Account පිටුවට පැමිණ  එම පිටුවේ ඇති Downloads බටන් එක ක්ලික් කරන්න,  පැය විසිහතරක් ගතවීමෙන් පසුවත්  ඔබ ඔබ විසින් මිලදී ගත් ලිපිය ඔබට නැරඹීමට නොහැකි නම් හෝ වෙනත් ඕනෑම සහයක් අවශ්‍ය නම් වහාම අප වෙත දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙන්න.

Shopping Cart