සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්

The Lawyer - ඔන්ලයින් සිංහල නීති සඟරාව

නොමිලේ

 • සීමිත නීතිමය ලිපි
 • මාසයට අදාළ ලිපි සහ පළ කිරීම් (සීමිත)
 • වැරදි වලට අදාළ දඩය සහ දඬුවම
 • නීති උපදෙස්
 • යාවත්කාලීන කිරීම
 • යාවත්කාලීන කිරීම් දැනුම් දේ
 • පසුගිය කාලයට අදාළ ලිපි සහ පළ කිරීම්

මාසික

 • නීතිමය ලිපි - 01
 • මාසයට අදාළ ලිපි සහ පළ කිරීම්
 • වැරදි වලට අදාළ දඩය සහ දඬුවම - 01
 • නීති උපදෙස්
 • යාවත්කාලීන කිරීම
 • යාවත්කාලීන කිරීම් දැනුම් දේ
 • පසුගිය කාලයට අදාළ ලිපි සහ පළ කිරීම්

අර්ධ වාර්ෂික

 • නීතිමය ලිපි - 05
 • සය මසට අදාළ ලිපි සහ පළ කිරීම්
 • වැරදි වලට අදාළ දඩය සහ දඬුවම - 02
 • නීති උපදෙස් - 02
 • යාවත්කාලීන කිරීම
 • යාවත්කාලීන කිරීම් දැනුම් දේ
 • පසුගිය කාලයට අදාළ ලිපි සහ පළ කිරීම්

වාර්ෂික

 • නීතිමය ලිපි - 10
 • වර්ෂයට අදාළ ලිපි සහ පළ කිරීම
 • වැරදි වලට අදාළ දඩය සහ දඬුවම - 05
 • නීති උපදෙස් - 05
 • යාවත්කාලීන කිරීම
 • යාවත්කාලීන කිරීම් දැනුම් දේ
 • පසුගිය කාලයට අදාළ ලිපි සහ පළ කිරීම්

නීති ලිපි

Shopping Cart